Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.


Responsable del tractament

El Responsable del tractament és MARINA DE BADALONA, S.A., amb domicili a Barcelona (08912), a Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Ed. Capitanía, amb CIF núm. A-62288154, telèfon 933207500, a/e: info@iniciatbadalona.com


Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades a MARINA DE BADALONA, S.A., així com, les obtingudes durant la seva relació seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats.

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte MARINA DE BADALONA.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat de MARINA DE BADALONA. seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte MARINA DE BADALONA.

Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de MARINA DE BADALONA són realitzar el control i gestió dels recursos humans de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a MARINA DE BADALONA es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb MARINA DE BADALONA, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.


Legitimació

La base legal fonamental que permet a MARINA DE BADALONA el tractament de les dades de les persones vinculades a MARINA DE BADALONA és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme MARINA DE BADALONA té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per MARINA DE BADALONA, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, MARINA DE BADALONA està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte


Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a MARINA DE BADALONA podran ser comunicades legítimament a:

  • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
  • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de MARINA DE BADALONA en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a MARINA DE BADALONA siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
  • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que MARINA DE BADALONA té emmagatzemades.
  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que MARINA DE BADALONA deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, MARINA DE BADALONA en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic info@iniciatbadalona.com o bé a l’adreça postal carrer Port Esportiu i Pesquer de Badalona, Ed. Capitanía, 08912, Badalona. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).